Stru?n? o d?jinch ?innosti SPJS

?esko-jihoslovanské kulturní styky mají staletou tradici. Za?ínají po?átkem 2. poloviny 9. století, kdy p?išli na Moravu solu?ští brat?i Konstantin-Cyril a Metod?j a jejich áci, aby zde rozvíjeli písemnictví a osv?tu.

V následujících staletích se pak vzájemné kulturní styky rozvíjely s r?znou intenzitou. Zvláš? intenzivní a plodné byly vzájemné kulturní styky s jiními Slovany v období tzv. národního obrození. Samostatnou kapitolu tvo?í vzájemné kulturní, hospodá?ské a politické styky v mezivále?ném dvacetiletí. Politická spolupráce s Královstvím Srb?, Charvát? a Slovinc? (od po?átku roku 1929 Království Jugoslávie) se rozvíjela mj. v rámci tzv. Malé dohody (1920-1938), jejím ?lenem bylo krom? ?eskoslovenska a Jugoslávie také Rumunsko.

Mezi dv?ma sv?tovými válkami vznikla a rozvíjela pestrou kulturní ?innost ?eskoslovensko- jihoslovanská liga, je byla zaloena roku 1921, která m?la sv?j prot?jšek v Jugoslávii. Byl jím Svaz Jihoslovansko-?eskoslovenských lig v B?lehrad?. Od roku 1930, kdy byla podepsána (23. ledna 1930) deklarace o ?eskolovensko-jugoslávských kulturních stycích, na její zrod m?la ?eskoslovensko-jihoslovanská liga sv?j výrazný podíl. Liga vydávala jeden rok dvojjazy?ný stejnojmenný ?asopis, který pak od 2. ro?níku do roku 1939 (celkem 9 ro?ník?) vycházel pod názvem ?eskoslovensko-jihoslovanská revue. ?asopis vedli a do n?ho p?iispívali ?eští, slovenští a jugoslávští slavisté, jugoslavisté a bohemisté ?lánky psanými ?esky nebo srbsky ?i chorvatsky (srbochorvatsky). Ur?itých úsp?ch? dosáhla rovn? ?eskoslovensko-bulharská vzájemnost, zaloená v roce 1924, která vydávala stejnojmenný ?asopis pro hospodá?ství a kulturu.

Na tyto bohaté kulturní a politické tradice navázal po roce 1945 Svaz p?átel Titovy Jugoslávie, který byl po politické roztrce s Jugoslávií v roce 1948 zakázán. V roce 1969 byl Svaz krátce obnoven pod názvem Svaz p?átel Jugoslávie. Vydával rovn? i ?asopis Pro p?átele. Jeho ?innost však byla ukon?ena v roce 1970.

V polovin? roku 1990 došlo k obnovení ?innosti p?edcházejících sdruení. Ustavila se Spole?nost p?átel Jihoslovan?, která zaloila pobo?ky p?edevším v Praze a v Brn?. Pokra?kvala ve vydávání spolkového ?asopisu PRO P?ÁTELE, který uve?ej?oval informace politického, kulturního i turistického charakteru. Roku 1992 se v Praze sešla valná hromada, která zhodnotila dvouletou ?innost sdruení a na?rtla, jak by se m?a v budoucnu aktivita Spole?nosti rozvíjet. Došlo ke zm?n? názvu na Spole?nost p?átel jiních Slovan? (SPJS). V souvislosti s rekodifikací soukromého práva je aktuální název spolku: Spole?nost p?átel jiních Slovan?, spolek.

V letech 1991-1995, kdy došlo ke vzniku nových samostatných republik, ale zárove? kdy v Bosn? a Hercegovin? probíhaly boje, po?ádala SPJS p?ednášky, besedy a diskusní v?ery, na nich vysv?tlovala vzniklou situaci. SPJS rovn? organizovala sbírky humanitární pomoci a sama z ?lenských p?ísp?vk? svých ?len? p?ispívala na nákup lék? pro obyvatele nap?. Bosny a Makedonie i pro uprchlíky ve st?ediscích humanitární pomoci u nás.

Celostátní kulturní dny, které se konaly v ?ervnu 1998 v Brn?, byly v?novány 50. výro?í hromadného p?íchodu Makedonc? do tehdejšího ?eskoslovenska. Jejich sou?ástí byla mj. prezentace knihy Makedonci ijí mezi námi (Brno, 1998) a promítání archivních film?, zachycujících jejich p?íchod a za?átky jejich ivota v jinonárodním prost?edí.

V posledních letech p?istoupila SPJS k organizování Dn? nebo Týdn? národních kultur jednotlivých balkánských slovanských národ?. Probíhaly p?edevším nebo p?eván? v Brn?. Jejich sou?ástí byly p?ednášky na aktuální témata, promítání film?, besedy s odborníky, literární a hudební podv?ery apod. V Praze a v Hradci Králové naše sdruení zorganizovalo n?kolik literárních a diskusních podve?er?, jako i n?kolik prezentací nov? vydaných knih. Vzbudily zna?ný zájem a byly dosti dob?e navštíveny. Díky sd?lovacím prost?edk?m se dostaly do pov?domí také širší ve?ejnosti.

Za významný po?in povaujeme 8. kulturní setkání p?íslušník? makedonské etnické skupiny v ?eské republice a p?slušník? dalších národností a etnických skupin, které naše Spole?nost zorganizovala ve dnech 16. a 17. ?ervna 2001 v Krnov?. Zú?astnilo se ho více ne 140 osob.

Uvedené i další ?etné v?tší akce SPJS výrazn? p?iispívají k obohacení kulturního a spole?enského ivota ?eské republiky.

Pozor: Veškerá distribuce Vámi objednaných knih vydaných SPJS probíhá vdy 1 x do m?síce!!!