Plánované akce

18. května 2010  

Vznamn jubileium naeho p?edsedy

18. kv?tna 2010 se významného ivotního jubilea 75 let náš dlouholetý p?edseda prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc.

Touto cestou mu za výbor a všechny ?leny Spole?nosti p?átel jiních Slovan? blahop?ejeme a p?ejeme hodn? zdraví, št?stí, lásky a další ?adu let plného nasazení v aktivitách SPJS.