Plánované akce

1. ledna 2011 - 00 : 00

Program ?innosti SPJS na rok 2011

PROGRAM ?INNOSTI  SPJS V BRN? V ROCE 2011

?lenové republikového výboru a výboru Jihomoravské pobo?ky schválili následující program ?innosti v posledním ?tvrtletí roku 2010 a v prvním pololetí roku 2011.

UVEDENÉ AKCE SE KONAJÍ VDY V PÁTEK OD 14 HODIN (není-li uvedeno jinak) V KLUBU SPJS, K?ENOVÁ 67, 1. PATRO

24. zá?í 2010, 14 hodin: valné shromád?ní SPJS v klubu. Volba nového výboru Jihomoravské pobo?ky, Praské a Královéhradecké pobo?ky a republikového výboru SPSJ.

9. prosince 2010, divadlo Reduta, od 19 hodin:

Koncert p?íslušník? národnostních menšin pod názvem ijeme v jednom m?st?.

Mj. vystoupí hudebn? p?vecká skupina Livada. ?lenové SPJS p?ipraví balkánské speciality a budou je prezentovat v samostatném stánku p?ímo v divadle.

Leden: 16. 1. 2011, od 14 hodin:

            Nové odborné knihy o jiních Slovanech

Únor: Vypráv?ní p?ítomných o svém m?st? (obci)

B?ezen: D?jiny osvobození Bulharska. Ke státnímu svátku 3. b?ezna

Duben: 8. 4. 2011, 14,00 hodin: SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ k 90. narozeninám prof.dr.  P?mysla Hausera, CSc. - Beseda s jubilantem.

Kv?ten: U p?íleitosti svátku slovanského písemnictví a kultury exkurze do Miku?ic

?erven: O moravských Charvátech