Plánované akce

24. dubna 2015  

Zápis z Valné hromady SPJS

Zápis z valného shromáždění Společnosti přátel jižních Slovanů, spolek, které se konalo dne 24. 4. 2015 v době od 14.00 hod. v klubové místnosti spolku na ul. Křenové v Brně

Přítomno: 14 členů spolku podle přiložené prezenční listiny (příloha č. 1)

1. Přítomné přivítal a jednání zahájil Petr Mainuš a přednesl navržený program jednání, který byl všemi přítomnými členy spolku schválen.

2. Prof. Ivan Dorovský přednesl stručně zprávu o činnosti za poslední dva roky, krátce zhodnotil nejvýznamnější akce na celonárodní úrovni a v dalším odkázal na shrnutí, které bylo provedeno v časopise Slovanský jih. Zpráva byla hlasy všech přítomných členů schválena.

3. Radovan Havlík podal zprávu o hospodaření od roku 2012, včetně příjmů a výdajů. Největší položku představovaly náklady na provoz klubu a na vydávání časopisu Slovanský jih. Hospodaření bylo ke konci roku 2014 vyrovnané. Bylo upozorněno na nutnost aktualizace webových stránek spolku. Byl zodpovězen dotaz na škodu vloupáním do prostor klubu. Zpráva byla hlasy všech přítomných členů schválena.

4. Prof. Ivan Dorovský předal všem přítomným návrh nových stanov spolku, které byly po krátké rozpravě a některých změnách všemi přítomnými členy spolku schváleny a přijaty ve znění tak, jak tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

5. Všemi přítomnými členy spolku byli zvoleni do výboru spolku: - Vladimír Procházka - Vladimír Konstantinovský - Boris Krška - Dimitri Kirjakovský - Veselinka Kiprovská - Lucian Papazian - Zorka Králová - Ivan Dorovský - Petr Mainuš kteří ihned ze svého středu zvolili většinou hlasů přítomných členů výboru spolku předsedou výboru spolku prof. Ivana Dorovského a a místopředsedou výboru spolku Petra Mainuše. Vedením evidence členů spolku byl výborem spolku pověřen Vladimír Konstantinovský.

6. Do funkce revizora byl zvolen všemi přítomnými členy spolku Radovan Havlík.

7. Členská schůze souhlasila s udělením ocenění za dlouholetou aktivitu a pomoc spolku ve formě pamětního listu a medaile těmto členům spolku: prof. Františku Hejlovi, Heleně Vančurové, Marii Kladivové, Radovanu Havlíkovi, Veselince Kiprovské, Dimitri Kirjakovskému, Miloši Vraspírovi , Vangelu Bejkovskému in memoriam, Grigoru Sukalovskému in memoriam.

8. Členská schůze vyslovila poděkování prof. Ivanu Dorovskému za vedení spolku v uplynulém období.

9. Petr Mainuš přednesl návrh na činnost spolku v následujícím období . K tomu všichni přítomní členové spolku souhlasili s tím, aby spolek zejména : - pokračoval ve vydávání časopisu Slovanský jih - pořádal výstavy a přednášky k propagaci literatury a výtvarného umění jižních Slovanů - organizoval prezentaci nově vydaných překladů z literatur jižních Slovanů - organizoval nebo se podílel a organizaci odborných setkání - usiloval o získání nových členů spolku

Členská schůze byla oficiálně ukončena v 15.20 hod.