Plánované akce

24. dubna 2015  

Zpis z valn hromady SPJS

Zápis z valné hromady Spole?nosti p?átel jiních Slovan?, spolek, které se konalo dne 24. 4. 2015 v dob? od 14.00 hod. v klubové místnosti spolku na ul. K?enové

P?ítomno: 14 ?len? spolku podle p?iloené prezen?ní listiny (p?íloha ?. 1)

1. P?ítomné p?ivítal a jednání zahájil Petr Mainuš a p?ednesl navrený program jednání, který byl všemi p?ítomnými ?leny spolku schválen.

2. Prof. Ivan Dorovský p?ednsedl stru?nou zprávu o ?innosti za poslední dva roky, krátce zhodnotil nejvýznamn?jší akce na celonárodní úrovni a v dalším odkázal na shrnutí, které bylo provedeno v ?asopise Slovanský jih. Zpráva byla hlasy všech p?ítomných ?len? schválena.

3. Radovan Havlík podal zprávu o hospoda?ení od roku 2012, v?etn? p?íjm? a výdaj?. Nejv?tší poloku p?edstavovaly náklady na provoz klubu a na vydávání ?asopisu Slovanský jih. Hospoda?ení bylo ke konci roku 2014 vyrovnané. Bylo upozorn?no na nutnost aktualizace webových stránek spolku. Byl zodpov?zen dotaz na škodu vloupáním do prostor klubu. Zpráva byla hlasy všech p?ítomných ?len? schválena.

4. Prof. Ivan Dorovský p?edal všem p?ítomným ?len?m návrh nových stanov spolku, které byly po krátké rrozprav? a n?kterých zm?nách všemi p?ítomnými ?leny spolku schváleny a p?ijaty ve zn?ní tak, jak tvo?í p?íloha ?. 2 tohoto zápisu.

5. Všemi p?ítomnými Äleny spolku byli zvoleni do výboru spolku: - Vladimír Procházka - Vladimír Konstantinovský - Boris Krška - Dimitri Kirjakovský - Veselinka Kiprovská - Lucian Papazian - Zorka Králová - Ivan Dorovský - Petr Mainuš kte?í ihned ze svého st?edu zvolili v?tšinou hlas? p?ítomných ?len? výboru spolku p?edsedou výboru spolku prof. Ivana Dorovského a a místop?edsedou výboru spolku Petra Mainuše. Vedením evidence ?len? spolku byl výborem spolku pov??en Vladimír Konstantinovský.

6. Do funkce revizora byl zvolen všemi p?ítomnými ?leny spolku Radovan Havlík.

7. ?lenská sch?ze ze souhlasila s ud?lením ocen?ní za dlouholetou aktivitu a pomoc spolku ve form? pam?tního listu a medaile t?mto ?len?m spolku: prof. Františku Hejlovi, Helen? Van?urové, Marii Kladivové, Radovanu Havlíkovi, Veselince Kiprovské, Dimitri Kirjakovskému, Miloši Vraspírovi , Vangelu Bejkovskému in memoriam, Grigoru Sukalovskému in memoriam.

8. ?lenská sch?ze vyslovila pod?kování prof. Ivanu Dorovskému za vedení spolku v uplynulém období.

9. Petr Mainuš p?ednesl návrh na ?innost spolku v následujícím období . K tomu všichni p?ítomní ?lenové spolku souhlasili s tím, aby spolek zejména : - pokra?oval ve vydávání ?asopisu Slovanský jih - po?ádal výstavy a p?ednášky k propagaci literatury a výtvarného um?ní jiních Slovan? - organizoval prezentaci nov? vydaných p?eklad? z literatur jiních Slovan? - organizoval nebo se podílel a organizaci odborných setkání - usiloval o získání nových ?len? spolku

?lenská sch?ze byla oficiáln? ukon?ena v 15.20 hod.