Plánované akce

18. listopadu 2015 - 16 : 30

Prezentace ?eskho p?ekladu knihy makedonskho autora Jovana Pavlovskho ?va z prostaty

Prezentace ?erstvého p?ekladu z makedonštiny bude probíhat v Klubu SPJS, K?enová 67, 1. patro

Anotace ke knize:

Jaro 1989 v Moskv?. Ve víru bujarých ve?írk? jugoslávských diplomat?, podnikových reprezentant? a jejich kádrovák? nezávislých na potáp?jícím se rublu a prázdných obchodech proívá And?l Bejkovský, zástupce makedonského exportního podniku, zni?ující lásku ke dv?ma osudovým enám. Tajemná a chladná Ljubov a ivo?išn? divoká Šarin, stejn? jako mnoho dalších en rozptylují And?lovu tragicky se stup?ující samotu vdy jen na chvíli. Jediný skute?ný p?ítel Jovan Pavlovski je vdycky p?ipraven And?la vyslechnout. A nakonec o n?m moná napíše román. Postmoderní román sloený z fiktivních deníkových zápis?, korespondence a poznámek autora, v n?m se skute?né osoby proplétají se smyšlenými. Erotický román, v n?m sex, a? v prvním plánu, stojí a na posledním míst? za poezií, politikou a zoufalým hledáním smyslu ivota. Jovan Pavlovski (nar. 1937 v Tetovu) je makedonský prozaik, básník, noviná?, p?ekladatel. P?sobil jako dopisovatel deníku Nová Makedonie v Pa?íi a v Moskv?, kde vznikl román s hv?zdi?kou Š?áva z prostaty, jeho nejúsp?šn?jší kniha, a to jak u kritiky, tak u ?tená??.

Knihu p?edstaví Ivana Dorovská

T?šíme se na vaši ú?ast.