Plánované akce

17. května 2018 - 14 : 00

Valn hromada spolku

Srde?n? zveme všechny ?leny na valnou hromadu spolku, která se uskute?ní 17. kv?tna 2018 od 14:00 v klubu spolku na K?enové 67 v prvním pat?e.

Program:
1) Zhodnocení dosavadní ?innosti
2) Diskuze
3) Sd?lení o organizaÄních zm?nách
4) Plánované akce v 1. pololetí roku 2018 (výstavy, p?ednášky, setkání aj.)
5) R?zné

T?šíme se na Vaši ú?ast!