Časopis SLOVANSKÝ JIH

Slovanský jih číslo 01   • 2010 • ROČNÍK X • Brno • ÚNOR
 

RÁMCOVÝ PROGRAM NAŠÍ ČINNOSTI V ROCE 2010

Ivan Dorovský

Počátkem června 2010  uplyne dvacet let od registrace našeho sdružení. Do stanov si naše Společnost přítel jižních Slovanů dala všestranný rozvoj mimovládních styků národů a národností České republiky a jižních Slovanů, posilování vzájemného porozumění a mírové spolupráce.  Ve stanovách se dále praví, že Společnost  zejména  napomáhá při šíření informací o České republice      a jižních Slovanech, pořádá přednášky, výstavy, filmová  a divadelní představení, odborná sympozia  a konference, společenské podniky, vydává publikace, informační letáky, věstníky pro členy, podporuje a koordinuje turistické, studijní, družební a obdobní styky.

V tomto jubilejním roce bychom chtěli mj. bilancovat, co jsme za uplynulá dvě desetiletí udělali.          A chtěli bychom i nadále ve skromných podmínkách zpřístupňovat kulturní hodnoty Bosňáků, Bulharů, Černohorců, Charvátů, Makedonců, Slovinců a Srbů jak našim členům a sympatizantům, tak také  mladým lidem a dalším občanům Brna, Prahy, Hradce Králové, Mikulova, Jevišovky, Olomouce, Krnova, Ostravy  a dalších měst a obcí. Obdobně jako v minulých letech hodláme také letos mnohé akce pořádat např. s Národní knihovnou a se Slovanskou knihovnou, s Knihovnou města Hradce Králové, s Mahenovou knihovnou v Brně, s Regionálním muzeem v Mikulově, s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a dalšími kulturními institucemi.

Dvouměsíčník Slovanský jih letos vstoupí již do 10. ročníku. Je určen především našim členům        a sympatizantům, dále zastupitelským úřadům  v zahraničí, slavistickým a bohemistickým pracovištím   u nás a v zahraničí (6% nákladu jde do zahraničí),  našim zahraničním partnerským sdružením,  knihovnám a dalším institucím. Považujeme jej za významného pomocníka v rozvoji našich kulturních aktivit a ve styku s našimi členy ze všech koutů republiky.  Informuje je o všech akcích naší SPJS, dále přináší stati o historii a současnosti česko-jihoslovanských kulturních styků,  o vzájemných kulturních stycích mezi  jižními Slovany, otiskuje  zprávy, referáty a glosy o akcích Společnosti,         o  konferencích, přednáškách, setkáních, návštěvách, jubileích, o zajímavých nových knihách v originále i v českých překladech aj. nenajdou naši členové  v Český periodický  a denní tisk podobné zprávy ztěží zveřejňuje.

Uvádíme zde nejdůležitější kulturní a společenské akce, které hodláme zorganizovat v roce 2009. Koncem ledna 2010 prosloví prof. dr. Ivan Dorovský, DrSc., v Klubu našeho sdružení  přednášku       o tiskovinách, které vycházely na osvobozeném území Egejské Makedonie v letech 1941-1948.

Dne 3. března 2010 bude v Základní škole v Drnholci  vernisáž výstavy  60 let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa pod názvem Útěk za životem. Výstava potrvá do 29. března 2010.

Na téže Základní škole v Drnholci zorganizujeme na přání ředitelství školy přednášku o příchodu moravských Charvátů na jižní Moravu. Obdobné výstavy a přednášky uspořádáme v průběhu roku 2010 rovněž na několika dalších školách v Brně a v Jihomoravském kraji. Podrobnější informace najdou naši členové a další zájemci na naší stránce www.spjs.cz

V polovině března 2010 se dožívá devadesáti let nejstarší člen našeho sdružení prof. dr. František Hejl, CSc. Při té příležitosti hodlá jihomoravská pobočka SPJS uspořádat přátelské setkání s jubilantem, na němž by ráda zhodnotila jeho odbornou a veřejnou činnost.

V první polovině dubna 2010  budeme spolupořadateli již tradičního vítání jara na Vysočině na hradě Pernštejně. Účastní se ho několik desítek  balkanistických oborů a jejich lektoři, dále studenti  fakulty sociálních studií, absolventi  a členové našeho občanského sdružení a další zájemci.V programu vítání jara je mj. příprava a ochutnávka tradičních jídel jednotlivých balkánských národů,  vyprávění a písně a tance až do ranních hodin.

V dubnu 2010 bychom chtěli uspřádat Dny makedonské kultury. V jejich rámci chceme prezentovat ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně první ucelený český výbor z tvorby akademika Ganeho Todorovského, loňského osmdesátníka  a velkého přítele české literatury a kultury, mj. prvního překladatele poezie Vítězslava Nezvala do makedonštiny.  Akad. G. Todorovski by měl  v rámci svého několikadenního pobytu u nás proslovit  tři přednášky: o současné situaci v Makedonii, o makedonské literatuře, a o své básnické a vědecké tvorbě.

V polovině května 2010 hodláme uspořádat valnou hromadu našeho sdružení, na níž zhodnotíme jeho dvacetileté trvání, desetiletí časopisu Slovanský jih a dosavadní vydání knih.

V květnu 2010 bychom rádi uspořádali v Brně a v Praze Dny srbské kultury. Ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně bychom rádi uspořádali prezentaci sborníku Od Moravy k Moravě,  který připravili a vydali čeští a srbští historici, literární vědci a další odborníci, z nichž jsou mnozí členy našeho sdružení. Sborník by představil  místopředseda naší Společnosti PhDr. Václav Štěpánek, PhD., a vedoucí  Historického ústavu prof. dr. Jiří Malíř, CSc.

V červnu 2010 zorganizujeme v Brně-Šlapanicích v  pořadí již 16. setkání příslušníků národnostních menšin. Předpokládáme, že vystoupí rovněž soubor Pálava z Mikulova, který má ve svém repertoáru chorvatské tance a písně.

Rubriku  První překladatelské krůčky, kterou jsme zavedli v časopise Slovanský jih před dvěma léty  a v níž hodláme pokračovat také v letošním roce, považujeme za velmi užitečnou. Chtěli bychom tak objevovat a vychovávat tlumočníky,  překladatele  a učitele pro orgány státní správy, pro soudy a prokuraturu, pro podnikatele a další  subjekty, budoucí  překladatele a propagátory literatury a kultury jižních Slovanů u nás a naší literatury a kultury na  slovanském Balkáně.    O její užitečnosti nás přesvědčují mj. čtyři rozsáhlé antologie  srbské, charvátské, slovinské              a makedonské moderní povídky, antologie srbské moderní poezie, několik překladů ze slovinské literatury, výbor Čtyři jihoslovanská dramata, Slovinské moderní drama, soudní tlumočníci ze slovinštiny a makedonštiny aj.

vysokoškolští pedagogové, absolventi  a členové naší SPJS z Brna a Jihomoravského kraje.

V letošním roce bychom chtěli postupně uspořádat v druhé polovině tohoto roku (podle podpory           a možností) v Praze a v Brně také Týdny nebo Dny charvátské a slovinské kultury.  V jejich rámci proběhnou literárně hudební podvečery, přednášky na aktuální kulturní témata, prezentace nově vyšlých knih apod.

Součástí Týdne slovinské kultury bude kromě prezentace výboru slovinských dramat také  dva sborníky, na jejich obsahu a realizaci se výrazně podíleli rovněž členové naší Společnosti: sborník z konference o Edvardu Kocbekovi a sborník z konference o Zofce Kvederové, které jsme z různých důvodů  nemohli představit v minulém roce.

 V klubu SPJS se budou každý pátek od 15 do 17  hodin promítat srbské, charvátské, makedonské, bulharské a slovinské filmy, zaznějí přednášky na aktuální témata, proběhnou diskusní podvečery         a poslech lidových písní jižních Slovanů.

V průběhu Dnů jihoslovanských národních kultur obdobně  představíme  vyšlé knihy z poezie, prózy     a dramatu jižních Slovanů jak v Brně, tak také v Praze a v dalších městech naší republiky.

Podrobnější informace získají zájemci na naší stránce www. spjs. cz Byli bychom rádi, kdyby nám členové našeho sdružení a také další zájemci napsali, o jaká témata mají zájem.